AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych, w tym także pracowników z Ukrainy.

6 marca Rada Ministrów będzie zajmowała się nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jedną z proponowanych zmian przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w cytowanej powyżej ustawie jest wprowadzenie nowych umów dla pracowników sezonowych pracujących przy zbiorach. Nowa umowa cywilnoprawna o pomocy przy zbiorach zawierana z pracownikami sezonowymi byłaby oskładkowana.

Z przedstawionych przez polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi danych w polskim sektorze rolnictwa i sadownictwa sezonowo pracuje ponad 500 tysięcy pracowników, z czego większość stanowią pracownicy z Ukrainy.

Polscy rolnicy i sadownicy bardzo cenią sobie tych pracowników pochodzących z Ukrainy, ponieważ wykonują bardzo dobrze swoją pracę i są bardzo wydajni.

Dotychczas polscy rolnicy i sadownicy zatrudniali przeważnie pracowników sezonowych na podstawie umów o dzieło – czyli nieoskładkowanych. Ta sytuacja może jednak się zmienić, według zaproponowanych zmian przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierane nowe umowy będą typu „umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach”. Taki typ umowy będzie zabezpieczał pracownika sezonowego w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W sytuacji zaistnienia wypadku, pracownik sezonowy zatrudniony na bazie powyższej umowy będzie mógł się ubiegać o jednorazową wypłatę odszkodowania z tego tytułu.

Zmiana nakłada obowiązek na zatrudniającego rolnika lub sadownika opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe,  wypadkowe i macierzyńskie. Składka ta będzie zryczałtowana i wynosić będzie 42 zł miesięcznie.

Ministerstwo proponuje też ograniczenie czasu obowiązywania takiej umowy o pomocy przy zbiorach. Umowa mogłaby być zawierana między rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, a osobą pomagającą przy zbiorach na okres nie dłuższy niż 120 dni w roku kalendarzowym. Limit okresu trwania takiej umowy obowiązywałby przede wszystkim w umowach zawieranych z pracownikami sezonowymi, m.in. z Ukrainy, jak również cudzoziemcami przebywającymi na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pracę.

Jednakże nowe regulacje proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa nie nakładają na przyszłego pracodawcę obowiązku zastosowania w umowie o pomocy przy zbiorach przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Proponowane zmiany miałyby wejść w życie w przeciągu 30 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w sposobie zatrudniania pracowników sezonowych, pochodzących przede wszystkim z Ukrainy, mają za zadanie zabezpieczyć ich społecznie z tytułu nieszczęśliwego wypadku przy pracy oraz umożliwić im dostęp do opieki zdrowotnej.

Back to top