AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Zatrudnienie Ukraińca w szczegółach (pracownicy z Ukrainy)

Zatrudnienie Ukraińca w szczegółach (pracownicy z Ukrainy)

W dobie ciągłego napływu cudzoziemców do Polski pracodawcy stają przed podjęciem decyzji, w jaki sposób się uporać z formalnościami zatrudniając obywatela państwa obcego i czy do każdego z nich zastosować tę samą procedurę oficjalnego powierzenia pracy. pracownicy z Ukrainy

Bardzo istotną jednak informacją jest narodowość potencjalnego pracownika z powodu stosowania różnych norm. Uproszczoną procedurę w załatwianiu formalności wprowadziło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku w stosunku do grupy krajów, takich jak Ukrainy, Armenii, Rosji, Białorusi oraz Gruzji. Dla obywateli tych państw nie jest koniecznym posiadanie zezwolenia na pracę, a wręcz przeciwnie, mogą oni podjąć zatrudnienie w trybie uproszczonym, a mianowicie w oparciu o oświadczenie pracodawcy zamierzającego powierzyć pracę cudzoziemcowi. Niemniej jednak, jest to konieczne i łatwe w załatwianiu, porównując z uzyskaniem właściwego zezwolenia opierającego się na teście rynku pracy.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy powinno być złożone oraz zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, a oryginał wraz z adnotacją PUP musi być przekazany. W tym oświadczeniu należy wypełnić dane pracodawcy, pracownika oraz podać okresy zatrudnienia. Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest brak potrzeby uzyskania wizy dla osób z Ukrainy od momentu wprowadzenia ruchu bezwizowego z UE.

Przed rozpoczęciem współpracy z cudzoziemcem, pracodawca powinien sporządzić i podpisać umowę z wyszczególnieniem rodzaju pracy, miejsca w którym będzie ona wykonywana, wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy oraz wskazaniem daty rozpoczęcia. Taka umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej. Pracodawca również jest zobligowany w pierwszych dniach rozpoczęcia współpracy z cudzoziemcem poinformować go o normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, przysługującego urlopu lub o okresie wypowiedzenie.

Przed podjęciem pracy, pracownik musi odbyć wstępne badanie lekarskiego bez którego pracodawca kategorycznie nie może powierzyć pracy takiej osobie. Takie badanie nie jest wymagane w przypadku przyjmowania pracownika do pracy u tego samego pracodawcy po raz kolejny i na to samo stanowisko lub podobne. W przypadku zatrudnienia pracownika bez badania lekarskiego, pracodawca w pełni ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na zdrowiu pracownika w czasie wykonywania pracy.

Kolejnym krokiem jest konieczność wysłania nowozatrudnionego pracownika na wstępne badanie BHP wraz z wymaganym instruktażem stanowiskowym, bez czego pracownik nie powinien rozpocząć świadczenia pracy. Informacje o wszelkich zagrożeniach w zakładzie pracy warto przedstawione pracownikowi również na początku nawiązania stosunku pracy.

Po podpisaniu umowy oraz rozpoczęciu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia pracownika w zakładzie ZUS (w rubryce numer PESEL, jeśli tego nie posiada to należy podać numer paszportu cudzoziemca) rozpoczęcie prowadzenia akt osobowych nowego pracownika lub powadzenia ewidencji czasu pracy. Regulamin pracy jest sporządzany w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników. Ponadto, pracownik z Ukrainy powinien zostać zameldowany zgodnie z właściwymi standardami.

Po wygaśnięciu oświadczenia można ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z pracą lub o wydanie zezwolenia na pracę. Te wnioski są kierowane do wydziału spraw cudzoziemców właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Back to top