AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Ważne informacje dla osób mających zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy

Ważne informacje dla osób mających zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy

Nowe regulacje prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym także pracowników z Ukrainy i innych państw należących do tak zwanej grupy „6” państw, na terenie Polski i pozostałych państw należących do Unii Europejskiej wprowadzają nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy oraz zwiększa wymogi dotyczące otrzymania przez cudzoziemca pozwolenia na pobyt stały. Pracownicy z Ukrainy

Odpowiednie Urzędy Wojewódzkie będą mogły wydać pozwolenia na pobyt czasowy dla pracownika z Ukrainy, bądź z innego państwa, na podstawie przeniesienia pracownika wewnątrz przedsiębiorstwa w celu wykonywania pracy czy korzystania z mobilności długoterminowej.  Owe dwa pozwolenia na pobyt czasowy mogą zostać przyznane pracownikowi z Ukrainy lub innego państwa na maksymalny okres przeniesienia wynoszącego 3 lata. Najdłuższy okres pobytu czasowego, czyli na 3 lata, przyznany może być między innymi pracownikom kadry kierowniczej i specjalistom. Stażyści i inni pracownicy mogą liczyć na możliwość przyznania pozwolenia na pobyt czasowy na okres roku. Nowe przepisy, które wchodzą w życie 12 lutego tego roku precyzują, w jakich sytuacjach pracownik z Ukrainy lub innego kraju może otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy na bazie przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Aby otrzymać takie pozwolenie wymagane jest wcześniejsze zatrudnienie w tym samym zakładzie lub grupie przedsiębiorstw w okresie 12 miesięcy dla kadry kierowniczej i specjalistów, lub pół roku dla pozostałych pracowników. Wniosek o przyznanie nowych pozwoleń na pobyt czasowy mogą złożyć do wojewody wyłącznie przedsiębiorstwo (lub jednostka) przyjmująca pracownika z Ukrainy lub innego państwa.

Wprowadzone zmiany w prawie dotyczą również ustawy o cudzoziemcach. Wprowadzone zmiany mają usprawnić procedury przyznawania i składania wniosków na pobyt stały i czasowy przyznawany pracownikom z Ukrainy i innych krajów. Dokonane zmiany w ustawie miały również za zadanie doprecyzowanie zawartych w niej przepisów, których wcześniejsza interpretacja mogła budzić wątpliwości. Dokonane zmiany w ustawie o cudzoziemcach znoszą od 12 lutego konieczność składania przez starostę informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy czy wręcz o negatywnym wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez pracodawcę. Dodatkowym ułatwieniem dla pozyskania pracownika z Ukrainy czy innego kraju jest zniesienie wymogu podpisania umowy o pracę w początkowym etapie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (takie dane będą trafiały bezpośrednio do wojewodów w załączniku o udzielenie zezwolenia).

Nowelizacja znosi również wymóg dla cudzoziemców, absolwentów polskich uczelni wyższych, na posiadanie stałego źródła dochodu, który pokrywa koszta utrzymania przy staraniu się o zezwolenie na pobyt czasowy. Jedynie wymagane będzie posiadanie przez takiego cudzoziemca posiadanie odpowiedniej kwoty finansowej na zaspokojenie swoich potrzeb.

Bardzo ważna zmiana wprowadzona przez nowelizację ustawy o cudzoziemcach, która wchodzi w życie 12 lutego może utrudnić wielu pracownikom pochodzącym z Ukrainy lub innych państw w zdobyciu pozwolenia na rezydenturę długoterminową. Nakłada ona na cudzoziemca ubiegającego się o pobyt rezydenta długoterminowego UE przedstawienia dokumentu poświadczającego poziom znajomości języka polskiego (minimum B1). Z tego wymogu zwolnione są osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 lat w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Back to top