AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego
Główna » Wiadomości » Rozwiązanie stosunku pracy na czas określony, urlop wypoczynkowy oraz dodatkowe prawa pracownika

Rozwiązanie stosunku pracy na czas określony, urlop wypoczynkowy oraz dodatkowe prawa pracownika

Wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy weszły w życie już od 22 lutego 2016 roku i dotyczą przede wszystkim okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego i ustawowych dni wolnych od pracy. Przywileje, jakie może dostać pracownik, różnią się w zależności od sposobu rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Wyszczególnione zostały trzy możliwości rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Najbardziej korzystną formą dla pracownika rozstania się z pracodawcą jest złożenie wypowiedzenia, Podwładny w tej sytuacji zachowuje prawo do stosownego okresu wypowiedzenia. Po zmianie przepisów, okres wypowiedzenia w przypadku zawartej umowy o pracę na czas określony, uwzględnia okres zatrudnienia od początku u właściwego pracodawcy i klasyfikuje się następująco:

  • Jeśli pracownik jest zatrudniony sześć miesięcy lub krócej, to jego okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie,
  • Jeśli pracownik jest zatrudniony sześć miesięcy lub dłużej, to jego okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc,
  • Jeśli pracownik jest zatrudniony trzy lata lub dłużej, to jego okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące

Od dnia wprowadzenia zmian, wyszczególnione okresy wypowiedzenia już nabierają mocy prawnej przy zawieraniu umów. W tej sytuacji staż pracy liczy się od dnia obowiązywania nowych przepisów.  Na przykład, jeśli pracownik był zatrudniony przed dniem 22 lutego 2016 roku w oparciu o umowę na czas określony, to staż jego pracy potrzebny do wyliczenia okresu wypowiedzenia jest liczony od nowa.

Pracownik, który na własne życzenie odchodzi z pracy, wg prawa nie może skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy, jednak w takiej sytuacji może ubiegać się i być zwolnionym z obowiązku wykonywania pracy na cały okres wypowiedzenia lub jego część, zachowując prawo do właściwego wynagrodzenia.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop może być wypłacony pracownikowi w przypadku, jeżeli pracodawca nie rozpatrzy pozytywnie wniosek o udzielenie podwładnemu niewykorzystanego urlopu w czasie trwania okresu wypowiedzenia.

Ustawodawca przewidział rozstrzygnięcie stosunku pracy w trybie niezwłocznym, innymi słowy ominięcie okresu wypowiedzenia. W danej sytuacji pracownik również jest zmuszony do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego oraz bieżącego urlopu, który mu przysługuje i jest wyliczony proporcjonalnie do przepracowanego okresu u danego pracodawcy w bieżącym roku kalendarzowym i, powinien być wykorzystany do końca trwania okresu wypowiedzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym przypadku nie obowiązuje okres wypowiedzenia, na pracodawcy ciąży obowiązek wypłaty pracownikowi właściwego ekwiwalentu pieniężnego za cały zaległy urlop wypoczynkowy.

Co więcej, jeśli pracownik odchodzi z powodu dopuszczonego przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych praw i obowiązków, to jemu przysługuje odszkodowanie, które jednak nie będzie wypłacone w przypadku, jeśli pracownik rozwiązuje stosunek pracy z powodu szkodliwych warunków pracy. Odszkodowanie to wysokość wynagrodzenia w czasie okresu wypowiedzenia, a jeśli umowa była zawarta na czas określony, to w tej sytuacji za okres do momentu, kiedy miała trwać, aczkolwiek nie więcej niż by to było za okres wypowiedzenia, innymi słowy odszkodowanie nie przewyższy trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Rodzaj rozwiązania stosunku pracy za obustronnym porozumieniem, pozwala pracownikowi na rozstanie się z pracodawcą na mocy polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Strony ustalają warunki zakończenia współpracy jak i również okres wypowiedzenia.

Powyższym, ustawodawca chroni obie strony, czyli w czasie okresu wypowiedzenia pracownik może szukać nowej pracy, a pracodawca zaś, ma czas na znalezienie nowego pracownika do swojego zespołu.

Back to top