AllianceGroup - pozyskujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego

Szukasz pracowników ?

Chcesz oszczędzić czas i pieniądze? 

Zadzwoń do nas! +48223078696

O NAS

Agencja Pracy Alliance Group Sp. Z.o.o. działa w branży pośrednictwa pracy . Dla naszych klientów pozyskujemy pracowników z Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i innych krajów bloku wschodniego

Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorców , którzy na lokalnym rynku pracy nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy, a także do tych Państwa którzy pragną zaoszczędzić w kosztach zatrudnienia .

Zapewniamy personel wykwalifikowany i pomocniczy

Posiadamy szeroką bazę pracowników dostępnych od zaraz , a także współpracujemy z innymi Agencjami w Polsce i na Ukrainie., co pozwala nam znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy już w 48 godzin

Udzielamy wszelkich niezbędnych informacji związanych z zatrudnieniem obcokrajowców w Polsce

Administratorem Pana(i) danych osobowych jest ALLIANCE GROUP SP Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE przy ul. Śnieżna 4, lok. 3, 03-750. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana(i) danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest ALLIANCE GROUP SP.Z O.O., e-mail: office@alliancegroup.pl

Podstawą przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne dla kontaktu, do rozpatrzenia, zawarcia i realizacji umowy. Pan(i) ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofniecie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym bloku (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), dla celów, prowadzonych przez Alliance Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śnieżna 4, lok. 3, w Warszawie, 03-750, działalności, a same do rozpatrzenia i zawarcie umowy, realizacji umowy. Zostałem(am) poinformowany(a), że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

  Zapoznał (łam) się z  "RODO"*
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*

  Jak działamy

  1

  APLIKACJA OD PRACODAWCY

  • Otrzymujemy informacje o stanowisku pracy, na którą szukamy właściwego kandydata
  • Konsultujemy cechy i wymagania jakie powinien posiadać kandydat z firmą poszukującą pracownika
  • Podpisujemy umowę na świadczenie usług rekrutacyjnych
  2

  POSZUKIWANIE KANDYDATÓW

  • Poszukujemy i dostarczamy pracownika o wymaganych kwalifikacjach w umówionym terminie do pracodawcy. Czas rekrutacji od 2 dni do 3 tygodni
  • Pracodawca ma 7 dni robocze na sprawdzenie kwalifikacji pracownika
  3

  FINALIZACJA TRANSAKCJI

  • Jeżeli pracownik i pracodawca zdecydują się podjąć współpracę, po okresie sprawdzenie kwalifikacji pracownika , Alliance Group sp. z. o. o. wystawia fakturę za wykonane zlecenia
  • Oplata za pozyskanie pracownika zależy od branży i rodzaju poszukiwanego fachowca.
  • Sprawdź naszą ofertę zatrudnienia w celu uzyskania szczegółowych informacji.

  Obywatele Ukrainy (oraz Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Republiki Armenii) i mogą podejmować pracę (bez zezwolenia na pracę w Polsce) do sześciu miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
  Ze względu na brak formalności i niskie koszty (bezpłatna rejestracja)procedura ta jest to bardzo atrakcyjna procedura w Polsce wśród pracodawców zamierzających zatrudnić osobę z Ukrainy
  Jeśli cudzoziemiec znajduje się już legalnie na terenie Polski:

  Należy sprawdzić , czy osoba posiada ważny dokument zezwalający na pobyt w Polsce (karta czasowego lub stałego pobytu, karta rezydenta, karta polaka wiza typu D – 05a, 05b lub 06)
  • Jeżeli pracownik posiada wizę tylu D (cel wydania 05a), należy złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi w powiatowym urzędzie pracy nie później jak 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia pracownika (kierujemy się do urzędu gdzie mieści się siedziba bądź miejsce zamieszkania właściciela firmy).
  • W oświadczeniu trzeba wpisać m.in.: dane cudzoziemca którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, zawód, rodzaj umowy o pracę oraz miejsce pracy, wynagrodzenie (brutto) i dane pracodawcy.
  • Jeśli oferujemy umowę o pracę, to płaca nie może być niższa niż określone ustawowo (rok do roku) wynagrodzenie minimalne. Teraz wynosi ono 2.250,00 zł brutto. Dopuszczalne jest zatrudnienie pracownika na pól etatu
  • Czas pracy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, ale okres maksymalnego zatrudnienia nie musi następować po sobie bez przerwy. Istotne by całkowity okres pracy wykonywanej (również) w kilku krótszych okresach nie przekroczył 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
  • Po uzyskaniu oświadczenie, trzeba podpisać umowę zlecenie, o dzieło bądź pracę, musi być ona na piśmie a informacje podane w oświadczeniu muszą być zgodne danymi na umowie

  Oczywistą rzeczą i bardzo popularnym pomysłem w Polsce jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy, gdyż takie rekrutacje (pracowników z Ukrainy) są prawdziwym ratunkiem dla biznesu, przecież za dobrze wykonywaną pracę przez wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy trzeba płacić o wiele mniejsze wynagrodzenie, aniżeli przy przyjęciu do pracy mieszkańców lokalnych. Agencja Zatrudnienia Alliance Group pomaga w maksymalnym zminimalizowaniu kłopotów podczas poszukiwań pracowników obcokrajowców, jak i ułatwia papierową biurokrację.

  W jaki sposób zatrudnić Ukraińca w Polsce?

  Przyjęcie do pracy Ukraińców jest ogólnie przyjętą praktyką stosowaną w Polsce. Dane rozwiązanie jest bardzo popularne, ponieważ przynosi jednakowo odczuwalną korzyść dla pracodawcy i zatrudnionego pracownika. Pracodawca, za minimalną płacę, otrzymuje jakościową siłę roboczą, a pracownicy z Ukrainy, w Polsce otrzymują zdecydowanie wyższe wynagrodzenie, aniżeli mogliby dostać u siebie w kraju. Tłumaczy się to tym, że ponad połowa polskich pracodawców posiada doświadczenie zatrudniania pracowników z krajów WPN. Na ile to doświadczenie będzie dla Państwa korzystnym bądź negatywnym — zależy od tego, jaką drogę Państwo wybierzecie.

  Jest kilka opcji zatrudniania i poszukiwania pracowników:

  • Nielegalne zatrudnienie. To się wyraża przyjęciem do pracy tych, którzy już są w Polsce i poszukują pracy lub przyjęcie współpracowników, którzy gotowi są do przyjazdu do Polsce, na przykład na podstawie wizy turystycznej. Oczywiście, w tej sytuacji pracodawca ma możliwość uniknąć problemów z przygotowaniem dokumentów oraz ograniczyć wydatki na zatrudnienie. Minusem takiego przedsięwzięcia jest to, że w sytuacji wykrycia nielegalnego zatrudnienia, pracodawca zobligowany będzie do poniesienia kary w wysokości 3000 zł za każdego zatrudnionego pracownika, a z kolei sami pracownicy, będą zmuszeni do poniesienia kary oraz zostaną deportowani z kraju z decyzją zakazu wjazdu do Polski.

  • Samodzielne poszukiwania. Niektórzy pracodawcy preferują szukać pracowników samodzielnie, chcąc zaoszczędzić pieniądze, nie zwracając się do Agencji Zatrudnienia. W tym zakresie zawsze pojawiają się trudności w komunikacji pomiędzy pracodawcą, a potencjalnym pracownikiem. Również, sprawdzenie wiarygodności przedstawionych przez przyszłego pracownika informacji dotyczących doświadczenia lub innych aspektów, są niełatwe. Dodatkowo, po stronie zapraszającej będzie obowiązek samodzielnego rozwiązywania papierkowych spraw i zorganizowanie podróży pracownika.

  • Zwrócenie się do Alliance Group. Ta opcja jest najbardziej skuteczna w każdej sytuacji. Pracodawca nie zajmuje się przygotowaniem dokumentów, wszystkie pytania organizacyjne załatwiają specjaliści, również dobór kadry i sprawdzenie wiarygodności wszystkich informacji spoczywa na pracownikach naszej agencji. W takiej sytuacji, Państwo, nie będziecie tracić czasu na niepotrzebne kłopoty.

  Jeśli Państwo macie pracę dla Ukraińców, prosimy o zwrócenie się do Alliance Group. Wszystkie pytania kadrowe będą niezwłocznie rozwiązane.

  Zalety współpracy z Alliance Group

  Jeśli Państwo jesteście przyzwyczajeni do nienagannej pracy, to nadszedł czas, aby powierzyć wykwalifikowanym specjalistom dobór personelu. Proszę uwierzyć, że to jest najlepsza opcja dla Państwa biznesu. Każdy klient Agencji Pracy Alliance Group, z przyjemnością potwierdzi, że współpraca z nami jest bardzo korzystna:

  • Zaufanie polskich pracodawców i ukraińskich pracowników, którzy zwracają się do nas cały czas ze względu na to, że w pełni realizujemy oczekiwania i nie podważamy zaufania, wykonujemy w całości przyjęte na siebie obowiązki

  • Minimalne koszty. Większość usług świadczymy bezpłatnie jako bonus, dlatego zwracajcie się Państwo do nas i otrzymujcie cały komplet usług przy minimalnych nakładach finansowych

  • Całościowe wsparcie. My nie tylko dobieramy Państwu kadrę pracowniczą, co jest naszą ogromną zaletą, w pełnym zakresie wspieramy Państwa wymagania: konsultujemy, przygotowujemy dokumenty, organizujemy przyjazd pracowników.

  Znalezienie pracowników z nami jest bardzo proste.

  Zapraszamy do współpracy z nami

  http://poland-ukraine.com.ua/zatrudnij-obywatela-ukrainy/

  Z dniem 1 stycznia 2018 roku w ustawodawstwie polskim dokonano szeregu zmian w prawie i procedurach związanych z zatrudnianiem Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Mołdawian, Armeńczyków i Gruzinów, czyli obywateli 6 tzw. państw trzecich.

  Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza między innymi następujące zmiany w kwestii zatrudniania pracowników z Ukrainy i z innych państw należących do grupy 6 państw trzecich:

  • wzory wniosków i dokumentów,

  • wysokości opłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,

  • podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

  Od 1 stycznia 2018 wprowadzono dla obywateli grupy 6 państw trzecich tzw. nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową (zezwolenie typu S). Ten typ zezwolenia będzie wydawany na dłuższy czas (z obecnych 6 na 9 miesięcy) w ciągu roku kalendarzowego. Dodatkowo, przepisy regulują dla jakich sektorów może zostać wydane takie zezwolenie na prace sezonową. Tymi sektorami są m.in. turystyka, sadownictwo, rolnictwo i gastronomia.

  Nowelizacja przepisów nakłada dodatkowo opłatę za składany przez pracodawcę wniosek o zatrudnienie pracownika z Ukrainy, bądź z innego kraju należącego do grupy 6 krajów trzecich. Wysokość opłaty wynosi 30 złotych.

  Kolejną zmianą w prawie o zatrudnianiu cudzoziemców jest wprowadzenie dwuetapowej procedury składania wniosku o zezwolenia na zatrudnienie pracownika z Ukrainy, bądź innego obywatela z grupy 6 państw trzecich. Procedura do 1stycznia 2018 roku wygląda następująco. Na początku pracodawca składa wniosek, który jest wpisywany do ewidencji przez odpowiedniego starostę otrzymując potwierdzenie (bądź w nielicznych przypadkach Starosta może odrzucić wniosek i nie udzielić pozwolenia), następnie tuż po przyjeździe do Polski przyszłego pracownika z Ukrainy, bądź innego obywatela z grupy 6 państw trzecich zostają przedstawione odpowiednie dokumenty (umowa o pracę, adres zamieszkania cudzoziemca lub zawiadomienie o fakcie nie podjęcia pracy przez obcokrajowca) staroście, a ten wydaje stosowne zezwolenie (lub nie).

  Nowelizacja ustawy nakłada dodatkowo na pracodawcę obowiązek zawarcia umowy o pracę na piśmie, oraz przetłumaczenie jej na język zrozumiały dla cudzoziemca. Warto pamiętać, że umowa musi odpowiadać pracy powierzonej pracownikowi z Ukrainy, bądź innemu cudzoziemcowi oraz musi zawierać co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w Polsce. Nowością jest także obowiązek nakładany na pracodawcę na przechowywanie kopii dokumentów pobytowych swojego pracownika z Ukrainy, bądź innego cudzoziemca.

  Ważną informacją dla pracownika z Ukrainy bądź innego cudzoziemca podejmującego pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest fakt, że czynsz za mieszkanie lub kwaterę nie może być bezpośrednio pobierany z wynagrodzenia przez niego otrzymywanego.

  Ważną informacją dla pracowników z Ukrainy, bądź z innego państwa należącego do grupy 6 państw trzecich, jest to że mogą oni wykonywać swoją pracę na terenie Polski na podstawie otrzymanych zezwoleń na bazie „starych oświadczeń”, jednakże datą graniczną jest 31 grudnia 2018 roku. Przyszły pracownik pochodzący z Ukrainy, bądź innego kraju z grupy 6 państw trzecich, może otrzymać wizę na podstawie „starego oświadczenia” aż do 31 października 2018 – tu jest jednak ograniczenie – taka wiza i pozwolenie będzie przewidywała, że pracownikowi zostanie powierzona praca jedynie do 31 grudnia 2018.

  • tym na ile korzystnym jest przyjmowanie do siebie do pracy pracowników z Ukrainy — tłumaczyć tego nie trzeba. Jest to znane wielu polskim pracodawcom
  • powszechnie spotykanym zjawiskiem w całym kraju. Pracownicy z Ukrainy są wytrzymali i niewybredni, do tego pracują szybko i zdecydowanie za całkiem skromne wynagrodzenie za pracę. Wszystko to sprowadza się ku temu, że podejmując decyzję o przyjęciu do swojego zespołu nowego współpracownika, pracodawcy coraz częściej spoglądają w stronę Ukraińców.

  Nie warto myśleć, że wszystko jest bardzo proste i że nie napotkamy żadnych trudności. Niestety, zatrudnienie Ukraińca, stawia przed właścicielem szereg problemów. Najbardziej skomplikowane związane są z biurokracją papierową i pytaniami organizacyjnymi. Dlatego, żeby skorzystać ze wszystkich korzyści, które przynosi zatrudnienie Ukraińców i nie odczuć żadnych trudności oraz nie mieć problemów, możecie Państwo zgłosić się do Agencji zatrudnienia Alliance Group. Głównym celem pracy tej firmy jest pomaganie polskim pracodawcom w doborze pracowników z Ukrainy.

  Jak prawidłowo zatrudnić Ukraińca?

  Jeśli Państwo uważnie śledzicie zmiany w zatrudnianiu pracowników — cudzoziemców w Polsce, to, z pewnością, zauważycie gwałtowne obostrzenie kontroli ze strony organów kontrolujących. Teraz przyjęcie nielegalnego współpracownika nie jest korzystne, ponieważ podczas jego wykrycia, pracodawcy grozi kara do minimum 3 000 złotych. Nielegalny pracownik, w takiej sytuacji, będzie zmuszony do uiszczenia 1 000 złotych i natychmiast zostanie deportowany z kraju bez prawa ponownego wjazdu na okres do 3 lat.

  Dlatego aby uniknąć wszystkich wyżej wymienionych trudności związanych z brakiem u Państwa właściwego doświadczenia, lepiej powierzyć poszukiwanie pracowników z Ukrainy i zorganizowanie ich przyjazdu oraz legalizację zatrudnienia, specjalistom Alliance Group. W tej sytuacji, Państwo otrzymacie:

  • Doświadczonych pracowników odpowiadających Państwa wymaganiom. Specjaliści Alliance Group przeprowadzą sprawdzenie wszystkich danych kandydata do pracy i przedstawią Państwu wybór tylko wśród sprawdzonych kandydatów, posiadających odpowiednie zdolności i doświadczenie
  • Przygotowanie dokumentów. My nie tylko wyjaśnimy, jak zatrudnić Ukraińca w Polsce, przestrzegając wszelkich norm prawnych, a także weźmiemy całą możliwą pracę na siebie. Państwu pozostanie minimum formalności. Wówczas, Państwo, będziecie przekonani, że wszystko jest wykonane prawidłowo i nie będzie nieprzyjemnych sytuacji z tym związanych.
  • Pytania organizacyjne. Aby pracownicy z Ukrainy mogli przystąpić do wykonywania pracy w Państwa zakładzie, trzeba koniecznie zorganizować im przyjazd i zapewnić im byt. Te sprawy firma Alliance Group również może wziąć na siebie.

  Co pracodawca powinien wiedzieć?

  Aby decyzja o przyjęciu do pracy ukraińskich pracowników miała wymierne korzyści, warto pamiętać o:

  • Tylko warunki legalne. Nie warto oszczędzać i zatrudniać nielegalnych pracowników. W takiej sytuacji, Państwo ryzykujecie stracić więcej aniżeli dostać.
  • Tylko prawidłowo wypełnione dokumenty. Pracownicy cudzoziemcy mogą wykonywać tylko tę pracę, która jest wskazana w umowie o pracę. Każde odstępstwo od umowy jest porównywane z nielegalnym zatrudnieniem.
  • Maksymalne sprawdzenie informacji. Nie warto ufać słowom pracowników dotyczących ich doświadczenia i umiejętności. Spróbujcie Państwo sprawdzić te dane wcześniej, żeby nie tracić nadaremnie swojego czasu.

  Poszukiwanie współpracownika — do zawsze była ciężką pracą. A poszukiwanie i zatrudnienie pracownika — obcokrajowca jest jeszcze bardziej trudna. Powierzcie Państwo wszelkie zadania firmie Alliance Group. Firma ta zaoszczędzi Państwu wszelkich trudności związanych z doborem i legalizacją personelu oraz da gwarancję na swoje usługi. Praca z fachowcami zawsze się opłaca. Zapraszamy.

  http://poland-ukraine.com.ua/zatrudnij-obywatela-ukrainy/

  Życzycie sobie Państwo znaleźć współpracowników, którzy będę maksymalnie wydajni przy zdecydowanie mniejszym wynagrodzeniu za swoją pracę?

  Przyjęcie do pracy pracowników z Ukrainy jest już od dawna popularnym rozwiązaniem wśród polskich pracodawców. W tej sytuacji udaje się zminimalizować koszty za wykonywaną pracę i jednocześnie otrzymać wspaniałych specjalistów, którzy nie boją się pracy i wykonują doskonale swoje obowiązki. Jedyne, co sprawia w tej sytuacji kłopoty, to trudności związane ze współpracą z pracownikami, jak również poszukiwanie dobrych fachowców, co nie jest rzeczą prostą. Po części te trudności może rozwiązać decyzja o zwróceniu się do specjalistycznych Agencji zatrudnienia.

  Jak wybrać pracowników z Ukrainy?

  W związku z tym, że ostatnimi czasy, przyjęcie do pracy cudzoziemców nie jest zbyt łatwe i pracodawca zmuszony jest dokładać wszelkich starań do załatwienie dokumentów dla swojego przyszłego pracownika. Ze strony pracodawcy pojawia się chęć wyboru naprawdę dobrych pracowników, którzy będą mogli odpowiedzialnie i jakościowo wykonywać swoją pracę i nie będzie potrzeby szukać za nich zastępstwa w ciągu okresu trwania kontraktu. Dla tego konieczne jest szczegółowe sprawdzenie wszystkich danych i ocena kandydata na daną posadę pod kątem jakościowym. Zrobienie tego samodzielnie przez pracodawcę jest bardzo trudne. Dlatego ostatnimi czasy wiele firm i zakładów zleca poszukiwanie i zatrudnienie pracownika ukraińskiego odpowiednim agencjom zatrudnienia. Na przykład, Państwo możecie skontaktować się w tej sprawie z Alliance Group. Bardzo ważne jest zbudowanie wzajemnej współpracy z polskimi pracodawcami, jak i odpowiedni dobór pracowników na Ukrainie.

  Standardowym obowiązkiem Agencji zatrudnienia Alliance Group jest:

  • Wszelkie różnorodne konsultacje z polskim pracodawcą. Współpracownicy firmy dokładnie wytłumaczą wszystkie szczegóły dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemca, wszystkie kwestie związane z procesem zatrudnienia Ukraińca. Również pomogą Państwu ocenić korzyść zatrudnienia pracownika z obcego kraju, w ramach Państwa biznesu.

  • Dobór pracowników. Jeśli Państwo zdecydowaliście się na przyjęcie kadry pracowniczej z Ukrainy, to firma Alliance Group udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania i spełni Państwa życzenia. Wszystkie Państwa wymogi będą brane pod szczególną uwagę podczas doboru pracowników dla Państwa. W Alliance Group dysponuje szeroką bazą doświadczonych specjalistów, z umiejętnościami i zaletami, które były osobiście sprawdzone przez ekspertów naszej firmy. Takie zatrudnienie Ukraińca nie będzie dla Państwa nieprzyjemną niespodzianką i przyniesie oczekiwany efekt.

  • Wsparcie w dokumentach. Ostatnimi czasy w Polsce pojawia się co raz mniej ogłoszeń typu „Szukam Ukraińców». Spowodowane jest to tym, że załatwienie dokumentacji, żeby zatrudnić obcokrajowca stało się o wiele trudniejsze. Dlatego niektórzy pracodawcy po prostu boją się brać na siebie taką odpowiedzialność, przecież na wypadek jakiegokolwiek błędu, na pracodawcę nakładana jest duża kara finansowa. Współpracując z firmą Alliance Group zajmującą się poszukiwaniem pracowników z Ukrainy, nie będziecie musieli Państwo samodzielnie rozwiązywać zaistniałych problemów i długo walczyć z biurokracją. Specjaliści Alliance Group praktycznie wszystkie te kłopoty wezmą na siebie i oszczędzą Państwu tych trudności.

  Na jaki okres lepiej wybrać zatrudnienie Ukraińca?

  Zgodnie z regułą, jeśli mówimy o pracach sezonowych, to dla polskiego pracodawcy bardziej opłacalnym jest zatrudnienie cudzoziemców na 180 i 360 dni w roku. Jak dokładnie wyrabiać wizę roboczą? Zależy od Państwa dalszych planów, zapytań i specyfiki pracy. Wobec tego, że wizę na 360 dni załatwia się o wiele trudniej, radzimy skonsultować się z Alliance Group, żeby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie w Państwa sytuacji.

  http://poland-ukraine.com.ua/zatrudnij-obywatela-ukrainy/

  Pracownicy z Ukrainy od dawna mają popyt wśród polskich pracodawców. Są oni pracowici, niewymagający oraz zgadzają się pracować za stosunkowo niższe wynagrodzenie. W wielu branżach bardzo opłaca się pracodawcy posiadać w swoim zespole akurat ukraińskich pracowników, przecież jakość wykonywanych prac pozostaje na odpowiednim poziomie, a płaca nie jest wysoka. Murarze, stolarze, wykrawacze mięsa, kierowcy, ładowacze, sprzątaczki — na różnych stanowiskach spotkasz Ukraińców?! Na rynku nawet są specjalne Agencje pracy tymczasowej, które przygotowane są do naboru na Państwa stanowisko pracowników z Ukrainy. Na przykład, firma Alliance Group już od wielu lat pracuje na polskim i ukraińskim rynku, pomagając pracodawcom dobierać wykwalifikowaną kadrę dla biznesu wśród obywateli Ukrainy.

  Szykują się zmiany — zatrudnienie cudzoziemca do pracy robi się coraz trudniejsze.

  W roku 2016 polski rząd zdecydował się na zaostrzenie wymagań dotyczących zatrudniania obcokrajowców. Zostało to wywołane wieloma czynnikami. Można podać dwa najgłówniejsze z nich. Po pierwsze, Państwo walczy o własny rynek pracy i możliwość ochrony miejscowych obywateli od bezrobocia, które jest nieuniknione w momencie przyjazdu migrantów. Po drugie, zaistniała potrzeba zminimalizowania przekrętów związanych z wydawaniem fałszywych oświadczeń do pracy. Wielu cudzoziemców wykorzystywało takie oświadczenia dla otrzymania polskiej wizy, by następnie nie pracować na wskazanym stanowisku, lecz wyjechać do innych państw UE, by tam nielegalnie pracować. Do tego wielu polskich przedsiębiorców wydawało fałszywe oświadczenia, biorąc pieniądze za tę usługę. Na przykład, w poprzednim roku było wydanych około 750 000 oświadczeń do pracy w Polsce i, tylko 500 000 w rzeczywistości rozpoczęło pracę, po otrzymaniu wizy. Oznacza to, że 1/3 oświadczeń była wykorzystana bezprawnie.

  Wszystko to doprowadziło do zmiany, dotyczącej zwiększenia kontroli nad zatrudnieniem obcokrajowców przez rząd Polski. Początkowo planowano, że od pierwszego stycznia 2017 r. będą wprowadzona radykalne zmiany. Jednakże zmiany te nie zostały wprowadzone w życie z powodu negatywnego wpływu na rynek pracy w Polsce, a rząd zdecydował poddać do ponownego rozpatrzenia tak poważne ograniczenia. Dlatego na razie, pracownicy z Ukrainy mogą być zatrudnieni do pracy praktycznie na tych samych warunkach, co wcześniej.

  Główne zmiany, które warto oczekiwać w najbliższym czasie, będą następujące:

  • Opłata za wydanie oświadczenia. Pracodawca będzie zobligowany do uiszczenia płatności w wysokości 30zł celem zarejestrowania oświadczenia dla pracownika.

  • Test rynku. Konieczne będzie monitorowanie rynku celem sprawdzenia, czy nie ma wśród obywateli Polski chętnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz trzeba będzie umotywować zatrudnienie pracownika.

  • Omówienie współpracy. Konieczne będzie szczegółowe rozpisanie wynagrodzenia, warunków współpracy i otrzymanie zgody od cudzoziemca na pracę na takich warunkach. W przypadku korekty jednego z warunków, niniejsze zmiany trzeba będzie koniecznie zgłosić do właściwego urzędu. W innym przypadku, umowa będzie nieważna, a praca nielegalna.

  • Obostrzenie kontroli. Wszystkie kwestie będą wprowadzone do systemu elektronicznego i w pełni będą kontrolowane

  Dam prace Ukraińcom — jak załatwić wszystko poprawnie?

  Wszystkie te utrudnienia mają jeden cel — ujawnienie faktycznego stanu rynku pracy. A dokładniej, utrudnienia te przynoszą masę niekorzystnych zmian dla polskiego pracodawcy. Poprzez zwrócenie się do profesjonalnej Tymczasowej Agencji Pracy można ułatwić zadanie i zminimalizować papierową biurokrację. Na przykład, w Alliance Group nie tylko dobierają pracowników z Ukrainy zgodnie z wytycznymi polskiego pracodawcy, ale również biorą na siebie wszystkie trudne formalności związane z dokumentami. Dlatego, będąc klientem Alliance Group, Państwo z łatwością znajdziecie tymczasowych pracowników z Ukrainy nie tracąc swojego własnego czasu na wszystkie pytania organizacyjne. Z Alliance Group najłatwiej zatrudnić cudzoziemca w oparciu o oświadczenie na 180 dni.

  http://poland-ukraine.com.ua/zatrudnij-obywatela-ukrainy/

  Obywatele Ukrainy (oraz Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Republiki Armenii) i mogą podejmować pracę (bez zezwolenia na pracę w Polsce) do sześciu miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
  Ze względu na brak formalności i niskie koszty (bezpłatna rejestracja)procedura ta jest to bardzo atrakcyjna procedura w Polsce wśród pracodawców zamierzających zatrudnić osobę z Ukrainy
  Jeśli cudzoziemiec znajduje się już legalnie na terenie Polski:

  Należy sprawdzić , czy osoba posiada ważny dokument zezwalający na pobyt w Polsce (karta czasowego lub stałego pobytu, karta rezydenta, karta polaka wiza typu D 05 lub 06)
  • Jeżeli pracownik posiada wizę tylu D (cel wydania 05), należy złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi w powiatowym urzędzie pracy nie później jak 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia pracownika (kierujemy się do urzędu gdzie mieści się siedziba bądź miejsce zamieszkania właściciela firmy).
  • W oświadczeniu trzeba wpisać m.in.: dane cudzoziemca którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, zawód, rodzaj umowy o pracę oraz miejsce pracy, wynagrodzenie (brutto) i dane pracodawcy.
  • Jeśli oferujemy umowę o pracę, to płaca nie może być niższa niż określone ustawowo (rok do roku) wynagrodzenie minimalne. Teraz wynosi ono 1.850,00 zł brutto. Dopuszczalne jest zatrudnienie pracownika na pól etatu
  • Czas pracy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, ale okres maksymalnego zatrudnienia nie musi następować po sobie bez przerwy. Istotne by całkowity okres pracy wykonywanej (również) w kilku krótszych okresach nie przekroczył 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
  • Po uzyskaniu oświadczenie, trzeba podpisać umowę zlecenie, o dzieło bądź pracę, musi być ona na piśmie a informacje podane w oświadczeniu muszą być

  Alliance Group Sp.z.o.o Agencją Pośrednictwa Pracy , zajmujemy się rekrutacją pracowników z Ukrainy
  • Dla naszych klientów pozyskujemy i sprowadzamy wykwalifikowanych pracownik ów z Ukrainy , a także pracowników fizycznych i pracowników sezonowych
  • Skrupulatnie sprawdzamy zawodowe doświadczenie naszych kandydatów na pracowników , żeby znaleźć idealnego kandydata spełniającego wymagania pracodawcy
  • Mamy szeroką bazę pracowników dostępnych praktycznie od już w Polsce
  • Oferujemy bezpłatną wymianę pracownika w okresie testowym
  • Pomagamy i doradzamy w formalnościach związanych z rejestracja pracowników z Ukrainy, a także uzyskaniu zezwolenia na pracy lub karty czasowego pobytu
  • Współpracujemy z Agencjami pośrednictwa pracy w każdym regionie Ukrainy

  Phone

  +48223078696

  +380986770303viber

  Adress

  ul. Śnieżna 4, lok. 3, 03-750 Warszawa

  Kontakt z nami

  NIP: 5252588780 REGON: 147265300
  Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia: 11437

  E-mail

  biuro@alliancegroup.pl

  Administratorem Pana(i) danych osobowych jest ALLIANCE GROUP SP Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE przy ul. Śnieżna 4, lok. 3, 03-750. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana(i) danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest ALLIANCE GROUP SP.Z O.O., e-mail: office@alliancegroup.pl

  Podstawą przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne dla kontaktu, do rozpatrzenia, zawarcia i realizacji umowy. Pan(i) ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofniecie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym bloku (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), dla celów, prowadzonych przez Alliance Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śnieżna 4, lok. 3, w Warszawie, 03-750, działalności, a same do rozpatrzenia i zawarcie umowy, realizacji umowy. Zostałem(am) poinformowany(a), że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

   Zapoznał (łam) się z  "RODO"*
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*

   Zatrudnienie Ukraińca w szczegółach (pracownicy z Ukrainy)

   W dobie ciągłego napływu cudzoziemców do Polski pracodawcy stają przed podjęciem decyzji, w jaki sposób się uporać z formalnościami zatrudniając

   więcej informacji

   Co dalej z pracownikami z Ukrainy?

   Co dalej z pracownikami z Ukrainy? pracownicy z Ukrainy

   Coraz częściej rząd federalny Niemiec rozważa wprowadzenie takich samych udogodnień w zatrudnianiu obywateli Ukrainy co Polska – takie zmiany mogą

   więcej informacji

   Zarobki Ukraińców w Polsce w oparciu o nowy raport

   Ukraińcy przeważnie znajdują pracę fizyczną, a co piąty ma zatrudnienie w hotelarstwie, branży gastronomicznej, opiece nad dziećmi lub fryzjerstwie. Miesięczną

   więcej informacji

   Back to top